Ping Pong - Oggi 08/08, 2022

05:43lein D.luhm F.   BET NOW!06:23ngelhardt M.mann S.   BET NOW!07:03ech D.uzjak J.   BET NOW!07:43imonov A.embert B.   BET NOW!08:23lein D.ngelhardt M.   BET NOW!09:03ech D.mann S.   BET NOW!09:43imonov A.uzjak J.   BET NOW!10:23embert B.luhm F.   BET NOW!11:03lein D.ech D.   BET NOW!11:43ngelhardt M.luhm F.   BET NOW!12:23embert B.uzjak J.   BET NOW!13:03imonov A.mann S.   BET NOW!13:43ngelhardt M.ech D.   BET NOW!14:23uzjak J.luhm F.   BET NOW!15:03embert B.mann S.   BET NOW!15:43lein D.imonov A.   BET NOW!16:23ech D.luhm F.   BET NOW!17:03lein D.embert B.   BET NOW!17:43uzjak J.mann S.   BET NOW!18:23ngelhardt M.imonov A.   BET NOW!19:03ech D.embert B.   BET NOW!
thers - Uomini
09:28rinkhall P.nanasekaran S.   
10:58chanta Sharath K.itchford L.   
thers - Donne
06:13odrazil V.erveny T.   
06:43nilica V.avlicek T.   
07:18erveny T.avlicek T.   
07:43odrazil V.nilica V.   
08:18nilica V.erveny T.   
08:43avlicek T.odrazil V.   
10:18aruniak D.ausek M.   
10:48ejda Sr V.ochnak D.   
11:13ausek M.ochnak D.   
11:43aruniak D.ejda Sr V.   
12:13ejda Sr V.ausek M.   
12:43ochnak D.aruniak D.   
14:13orisek T.enes D.   
14:43off L.oucek L.   
15:13enes D.oucek L.   
15:43orisek T.off L.   
16:13off L.enes D.   
16:43oucek L.orisek T.   
18:13nderka F.rida K.   
18:43rusa M.rida K.   
19:13rida K.lamal J.   
19:43nderka F.rusa M.   
20:43rusa M.lamal J.   
20:43lamal J.nderka F.   
20:13ndrle T.not J.   
20:13irasek M.dam O.   
20:13ubos D.anak A.   
20:13arnuska T.egner M.   
20:43mrcek M.rill J.   
20:43tolfa J.lachy J.   
20:43oth J.kulina B.   
20:43idourek J.ecl T.   
21:13usek Z.rabec D.   
21:18atthyany T.lement M.   
21:43damec M.lachy J.   
21:43liuchuk R.ouda J.   
22:13lement M.rozik K.   
22:13rabec D.not J.   
22:43atthyany T.liuchuk R.   
22:43usek Z.damec M.   
23:13rozik K.ouda J.   
23:13not J.lachy J.   
23:43lement M.liuchuk R.   
23:43rabec D.damec M.   
00:13ouda J.atthyany T.   
00:13lachy J.usek Z.   
00:43damec M.not J.   
00:43liuchuk R.rozik K.   
01:13ouda J.lement M.   
01:13lachy J.rabec D.   
01:43rozik K.atthyany T.   
01:43not J.usek Z.   
02:13usek Z.rabec D.   
02:13ouda J.lement M.   
02:43rozik K.liuchuk R.   
02:43lachy J.not J.   
05:13isler P.trnad J.   
05:13adlec V.esek K.   
05:13ulhanek P.vec J.   
05:13avrecka M.antor L.   
05:43ernik J.voboda V.   
05:43arkovsky O.ruska V. sr   
05:43acura R.ochym P.   
05:43otensky J.rojan F.   
06:13antor L.acura R.   
06:13esek K.ernik J.   
06:13trnad J.otensky J.   
06:13vec J.arkovsky O.   
06:43ruska V. srulhanek P.   
06:43ochym P.avrecka M.   
06:43voboda V.adlec V.   
06:43rojan F.isler P.   
07:13adlec V.ernik J.   
07:13avrecka M.acura R.   
07:18isler P.otensky J.   
07:18ulhanek P.arkovsky O.   
07:43antor L.ochym P.   
07:43esek K.voboda V.   
07:43trnad J.rojan F.   
07:43vec J.ruska V. sr   
08:13adlec V.esek K.   
08:13acura R.ochym P.   
08:13vec J.arkovsky O.   
08:23trnad J.rojan F.   
08:43antor L.avrecka M.   
08:43ulhanek P.ruska V. sr   
08:43voboda V.ernik J.   
08:48otensky J.isler P.   
09:13ablonovsky J.asmanda R.   
09:13ejedly M.ons K.   
09:13zotek D.avliska M.   
09:13ajicek J.ares E.   
09:43ysek T.ika T.   
09:43ostelt T.utifel J.   
09:43ogel M.tolfa J.   
09:43yboch J.arolim J.   
10:13asmanda R.ogel M.   
10:13ons K.yboch J.   
10:13ares E.ostelt T.   
10:13avliska M.ysek T.   
10:43arolim J.ejedly M.   
10:43utifel J.ajicek J.   
10:43tolfa J.ablonovsky J.   
10:43ika T.zotek D.   
11:13ablonovsky J.ogel M.   
11:13ejedly M.yboch J.   
11:13zotek D.ysek T.   
11:23ajicek J.ostelt T.   
11:43asmanda R.tolfa J.   
11:43ons K.arolim J.   
11:43ares E.utifel J.   
11:43avliska M.ika T.   
12:13ons K.arolim J.   
12:13avliska M.ysek T.   
12:43ejedly M.yboch J.   
12:43zotek D.ika T.   
13:13vorak M.alek M.   
13:13ubat V.ohejl T.   
13:13rbaniec R.indl T.   
13:18uk M.usch F.   
13:43avrda C.arcl M.   
13:43artinak L.olub M.   
13:43ros O.yskocil S.   
13:43ose R.ezek M.   
14:13indl T.artinak L.   
14:13alek M.ros O.   
14:13ohejl T.avrda C.   
14:13usch F.ose R.   
14:43olub M.rbaniec R.   
14:43ezek M.uk M.   
14:43arcl M.ubat V.   
14:43yskocil S.vorak M.   
15:13vorak M.ros O.   
15:13uk M.ose R.   
15:13ubat V.avrda C.   
15:13rbaniec R.artinak L.   
15:43indl T.olub M.   
15:43alek M.yskocil S.   
15:43ohejl T.arcl M.   
15:43usch F.ezek M.   
17:13rozd A.aros K.   
17:13ireth P.ilhan J.   
17:13ikous M.ieskovsky D.   
17:13vanda L.rabec J.   
17:43usatko J.avelka R.   
17:43udeczek R.ohelnik R.   
17:43rotiva L.radac P.   
17:43idourek J.dam O.   
18:13aros K.udeczek R.   
18:13ieskovsky D.usatko J.   
18:13ilhan J.rotiva L.   
18:13rabec J.idourek J.   
18:43dam O.vanda L.   
18:43radac P.ireth P.   
18:43ohelnik R.rozd A.   
18:43avelka R.ikous M.   
19:13rozd A.udeczek R.   
19:13ireth P.rotiva L.   
19:13ikous M.usatko J.   
19:13vanda L.idourek J.   
19:43aros K.ohelnik R.   
19:43ieskovsky D.avelka R.   
19:43ilhan J.radac P.   
19:43rabec J.dam O.   
21:13olik T.vedik M.   
21:13ovak K.ucirek O.   
21:43acha R.anek J.   
21:43mrcek M.asmanda R.   
20:13ikolenko S.uzmych V.   
20:13ngurean M.irlan A.   
20:18im D.ainiuk V.   
20:33rames J.iska T.   
20:38koryk O.omylko A.   
20:43zun N.udorean C.   
20:48lasenko V.ak S.   
20:53uprykov S.usiev V.   
21:03randtl A.abransky J.   
21:08ielokon Y.elashenko O.   
21:13ikolenko S.orba R.   
21:13ngurean M.zun N.   
21:18ovalchuk K.ushko R.   
21:38ereyaslavsky D.huliukov S.   
21:43ak S.uzmych V.   
21:43irlan A.udorean C.   
21:48im D.usiev V.   
22:08koryk O.elashenko O.   
22:13zun N.ngurean M.   
22:13lasenko V.orba R.   
22:18ushko R.ainiuk V.   
22:38huliukov S.omylko A.   
22:43ikolenko S.ak S.   
22:43udorean C.irlan A.   
22:53uprykov S.ovalchuk K.   
23:08ielokon Y.ereyaslavsky D.   
23:13ipkan D.ucerovschii S.   
23:13orba R.uzmych V.   
23:18im D.ushko R.   
23:38koryk O.huliukov S.   
23:43area V.hkepu S.   
23:48ovalchuk K.usiev V.   
23:48ikolenko S.lasenko V.   
00:08ereyaslavsky D.elashenko O.   
00:13ipkan D.hkepu S.   
00:23uprykov S.ainiuk V.   
00:28uzmych V.ak S.   
00:38ielokon Y.omylko A.   
00:43area V.ucerovschii S.   
00:48im D.ovalchuk K.   
00:58orba R.lasenko V.   
01:08koryk O.ereyaslavsky D.   
01:13ipkan D.area V.   
01:18uprykov S.ushko R.   
01:38ielokon Y.huliukov S.   
01:43hkepu S.ucerovschii S.   
01:48usiev V.ainiuk V.   
02:08elashenko O.omylko A.   
02:18im D.uprykov S.   
02:33ucerovschii S.ipkan D.   
02:38koryk O.ielokon Y.   
02:48ovalchuk K.ainiuk V.   
03:03hkepu S.area V.   
03:08ereyaslavsky D.omylko A.   
03:18ushko R.usiev V.   
03:33hpak A.azur R.   
03:38huliukov S.elashenko O.   
03:38ot S.avlyuk R.   
04:03ostyv M.odola V.   
04:08oriak A.ykhailovsky K.   
04:18lieksieev O.urkov A.   
04:18rosov D.ostiev M.   
04:33otapov M.ravnytskyi M.   
04:38oboda M.avlyuk R.   
04:48klyarenko A.rykh M.   
04:48otnikov E.oloshko V.   
05:03achan R.ogora M.   
05:03hpak A.odola V.   
05:08ot S.oriak A.   
05:08ydorenko V.eva Y.   
05:18olbasenko O.adporozhskyi O.   
05:18yvych V.horoshun O.   
05:28itek M.anka T.   
05:33ravnytskyi M.azur R.   
05:33eshchanka D.rubacik T.   
05:38orobov A.aremenko R.   
05:38oboda M.ykhailovsky K.   
05:48lieksieev O.rykh M.   
05:48rosov D.oloshko V.   
05:58rncal M.ubat M.   
06:03oubek K.upik M.   
06:03ostyv M.otapov M.   
06:08oriak A.avlyuk R.   
06:08eva V.tepanchuk Y.   
06:18horoshun O.ostiev M.   
06:18adporozhskyi O.urkov A.   
06:28itek M.ubat M.   
06:33achan R.rubacik T.   
06:33hpak A.ravnytskyi M.   
06:38ot S.ykhailovsky K.   
06:38ydorenko V.aremenko R.   
06:48klyarenko A.olbasenko O.   
06:48otnikov E.yvych V.   
06:58rncal M.anka T.   
07:03otapov M.odola V.   
07:03upik M.ogora M.   
07:08oboda M.oriak A.   
07:08tepanchuk Y.eva Y.   
07:18lieksieev O.adporozhskyi O.   
07:18rosov D.horoshun O.   
07:28itek M.rncal M.   
07:33ostyv M.azur R.   
07:38orobov A.eva V.   
07:38ykhailovsky K.avlyuk R.   
07:43eshchanka D.oubek K.   
07:48olbasenko O.rykh M.   
07:48yvych V.oloshko V.   
07:58ubat M.anka T.   
08:03hpak A.otapov M.   
08:08oboda M.ot S.   
08:08achan R.upik M.   
08:08ydorenko V.tepanchuk Y.   
08:18klyarenko A.urkov A.   
08:18otnikov E.ostiev M.   
08:28ubat M.itek M.   
08:33oubek K.rubacik T.   
08:33ostyv M.ravnytskyi M.   
08:38eva V.aremenko R.   
08:48lieksieev O.olbasenko O.   
08:48rosov D.yvych V.   
08:53ykhailovsky K.oboda M.   
08:58anka T.rncal M.   
09:03odola V.azur R.   
09:03eshchanka D.ogora M.   
09:08orobov A.eva Y.   
09:18olivay O.ytsyk A.   
09:18klyarenko A.adporozhskyi O.   
09:18otnikov E.horoshun O.   
09:23avlyuk R.ot S.   
09:28randtl A.ejent S.   
09:33achan R.oubek K.   
09:33hpak A.ostyv M.   
09:38ydorenko V.eva V.   
09:48ondarenko I.rokopenko D.   
09:48rykh M.urkov A.   
09:48oloshko V.ostiev M.   
09:53kripnik S.udimenko E.   
10:03eshchanka D.upik M.   
10:03otapov M.azur R.   
10:03abransky J.iska T.   
10:08orobov A.tepanchuk Y.   
10:18lieksieev O.klyarenko A.   
10:18avryliuk B.artyniuk A.   
10:18rosov D.otnikov E.   
10:23fimenko I.vchuk O.   
10:28randtl A.iska T.   
10:33ravnytskyi M.odola V.   
10:33rubacik T.ogora M.   
10:38aremenko R.eva Y.   
10:48olbasenko O.urkov A.   
10:48olivay O.rokopenko D.   
10:48yvych V.ostiev M.   
10:53ishchenko V.orysiuk O.   
11:03achan R.eshchanka D.   
11:08ravets Y.istechko M.   
11:08ydorenko V.orobov A.   
11:13ovpak E.eluchenko O.   
11:13ischenko S.obrzhinsky O.   
11:18horoshun O.oloshko V.   
11:18artyniuk A.ytsyk A.   
11:18adporozhskyi O.rykh M.   
11:18abransky J.ejent S.   
11:23kripnik S.vchuk O.   
11:33oubek K.ogora M.   
11:38randtl A.abransky J.   
11:38esternikov D.erbianyi V.   
11:38eva V.eva Y.   
11:43urenok D.ashkevich R.   
11:43achuk S.trutynskyi O.   
11:48ondarenko I.avryliuk B.   
11:48im D.uprykov S.   
11:53orysiuk O.udimenko E.   
12:03upik M.rubacik T.   
12:08ushnir V.rymovskyi O.   
12:08tepanchuk Y.aremenko R.   
12:13iska T.ejent S.   
12:13ischenko S.ashkevich R.   
12:13arnyvoda I.eluchenko O.   
12:18usiev V.ainiuk V.   
12:18olivay O.artyniuk A.   
12:23fimenko I.ishchenko V.   
12:38ravets Y.erbianyi V.   
12:38okoltsov Y.olkov P.   
12:43urenok D.obrzhinsky O.   
12:43ovpak E.achuk S.   
12:48avryliuk B.rokopenko D.   
12:48handetsky S.ovalchuk K.   
12:53kripnik S.orysiuk O.   
12:58abransky J.randtl A.   
13:08rymovskyi O.istechko M.   
13:08ostiuk B.amofal Y.   
13:13ischenko S.urenok D.   
13:13arnyvoda I.trutynskyi O.   
13:18ondarenko I.ytsyk A.   
13:18im D.ainiuk V.   
13:23ishchenko V.vchuk O.   
13:28ejent S.iska T.   
13:38horolskyi V.rinenko K.   
13:38alecek O.orak D.   
13:38esternikov D.ushnir V.   
13:43ashkevich R.obrzhinsky O.   
13:43achuk S.eluchenko O.   
13:48olivay O.avryliuk B.   
13:48ovalchuk K.uprykov S.   
13:53fimenko I.udimenko E.   
13:58encl P.aros A.   
14:08ravets Y.rymovskyi O.   
14:08okoltsov Y.amofal Y.   
14:13ovpak E.trutynskyi O.   
14:18ondarenko I.artyniuk A.   
14:18usiev V.handetsky S.   
14:23kripnik S.ishchenko V.   
14:28alecek O.aros A.   
14:38rinenko K.olkov P.   
14:38ushnir V.erbianyi V.   
14:43arnyvoda I.achuk S.   
14:48im D.ovalchuk K.   
14:48rokopenko D.ytsyk A.   
14:53fimenko I.orysiuk O.   
14:58encl P.orak D.   
15:08ostiuk B.horolskyi V.   
15:08esternikov D.istechko M.   
15:13irbu V.tanciu D.   
15:13trutynskyi O.eluchenko O.   
15:18handetsky S.ainiuk V.   
15:18olivay O.ondarenko I.   
15:23vchuk O.udimenko E.   
15:28alecek O.encl P.   
15:38ravets Y.ushnir V.   
15:38okoltsov Y.rinenko K.   
15:43utu V.aporojan V.   
15:43arnyvoda I.ovpak E.   
15:48avryliuk B.ytsyk A.   
15:48usiev V.uprykov S.   
15:53kripnik S.fimenko I.   
15:58aros A.orak D.   
16:08horolskyi V.amofal Y.   
16:08esternikov D.rymovskyi O.   
16:13irbu V.aporojan V.   
16:18im D.handetsky S.   
16:18artyniuk A.rokopenko D.   
16:23ishchenko V.udimenko E.   
16:38ostiuk B.olkov P.   
16:38erbianyi V.istechko M.   
16:43utu V.tanciu D.   
16:48usiev V.ovalchuk K.   
16:53orysiuk O.vchuk O.   
17:08ravets Y.esternikov D.   
17:08okoltsov Y.horolskyi V.   
17:13irbu V.utu V.   
17:18ainiuk V.uprykov S.   
17:28abuka D.emunda S.   
17:38ostiuk B.rinenko K.   
17:38ushnir V.istechko M.   
17:43aporojan V.tanciu D.   
17:48im D.usiev V.   
17:58ala P.izek M.   
18:08rymovskyi O.erbianyi V.   
18:08amofal Y.olkov P.   
18:18handetsky S.uprykov S.   
18:28abuka D.izek M.   
18:38okoltsov Y.ostiuk B.   
18:48ovalchuk K.ainiuk V.   
18:58ala P.emunda S.   
19:08horolskyi V.olkov P.   
19:13yrl V.izioc I.   
19:13rus S.uchok A.   
19:28abuka D.ala P.   
19:38rinenko K.amofal Y.   
19:43ambuleac C.anteleev S.   
19:43amchuk V.heremeta V.   
19:58izek M.emunda S.   
20:13udnikov A.ebenko Y.   
20:13yrl V.anteleev S.   
20:18yilo V.ulishov H.   
20:38elnik V.asko Y.   
20:43ambuleac C.izioc I.   
20:43rus S.heremeta V.   
20:48orchakov V.hernyshov D.   
21:08orbanenko O.herevko R.   
21:13yrl V.ambuleac C.   
21:13ebenko Y.uchok A.   
21:18okolov S.iachenko M.   
21:38emiantsev S.aranovskiy S.   
21:43anteleev S.izioc I.   
21:43amchuk V.udnikov A.   
21:48yilo V.hernyshov D.   
22:08elnik V.herevko R.   
20:13asquez J.anjay J.   
20:18hau H.hah B.   
20:38ormaziuk O.rachuk V.   
20:48asquez J.hau H.   
20:48hang M.anjay J.   
21:08emchuk I.hyzh P.   
21:18anjay J.hah B.   
21:18asquez J.hang M.   
21:38rachuk V.edvedev A.   
22:08emchuk I.rachuk V.   
22:38ormaziuk O.hyzh P.   
23:08emchuk I.ormaziuk O.   
23:38hyzh P.edvedev A.   
04:08onomarenko D.aslov A.   
04:08kachenko S.emchenko D.   
04:33ukovatiy I.alynka R.   
04:38bidnyi O.uriak B.   
04:48sybulin S.imonchuk D.   
04:58anne T.akk M.   
05:03lekseenko D.vanov R.   
05:08ondarenko N.hepel V.   
05:08aderei P.aksymchuk I.   
05:18kachenko A.ievshin A.   
05:23lamas I.imonta E.   
05:28oos U.anne T.   
05:33alas V.omsky G.   
05:33kachenko S.alynka R.   
05:38onomarenko D.uriak B.   
05:43etukhov V.edkov A.   
05:48okar V.imonchuk D.   
05:53onzalez H.lamas I.   
05:58jamaa M.akk M.   
06:03vanov R.emchenko D.   
06:03emec M.alas V.   
06:08hepel V.aslov A.   
06:18khlamov S.aksymchuk I.   
06:18sybulin S.kachenko A.   
06:23odriguez J.imonta E.   
06:28jamaa M.anne T.   
06:33ovak M.omsky G.   
06:33ukovatiy I.lekseenko D.   
06:38bidnyi O.ondarenko N.   
06:48okar V.ievshin A.   
06:53odriguez J.lamas I.   
06:53aderei P.etukhov V.   
06:58oos U.akk M.   
07:03ovak M.alas V.   
07:03kachenko S.vanov R.   
07:08onomarenko D.hepel V.   
07:18kachenko A.imonchuk D.   
07:23onzalez H.imonta E.   
07:28khlamov S.edkov A.   
07:28jamaa M.oos U.   
07:33lekseenko D.alynka R.   
07:33emec M.omsky G.   
07:38ondarenko N.uriak B.   
07:53odriguez J.onzalez H.   
07:53okar V.kachenko A.   
07:58jamaa M.anne T.   
08:03ovak M.emec M.   
08:03etukhov V.aksymchuk I.   
08:03ukovatiy I.emchenko D.   
08:08bidnyi O.aslov A.   
08:18sybulin S.ievshin A.   
08:23lamas I.imonta E.   
08:28akk M.oos U.   
08:33alas V.emec M.   
08:33kachenko S.lekseenko D.   
08:38khlamov S.etukhov V.   
08:38onomarenko D.ondarenko N.   
08:48okar V.sybulin S.   
08:53onzalez H.lamas I.   
09:03ovak M.omsky G.   
09:03ukovatiy I.vanov R.   
09:08bidnyi O.hepel V.   
09:13aderei P.edkov A.   
09:18ievshin A.imonchuk D.   
09:28agi H.aaber S.   
09:28odriguez J.imonta E.   
09:33endrych J.aplatilek C.   
09:33alynka R.emchenko D.   
09:38uriak B.aslov A.   
09:48khlamov S.aderei P.   
09:53odriguez J.lamas I.   
09:53kachenko A.sybulin S.   
09:58iu L.agi H.   
10:03iklik O.endrych J.   
10:03kachenko S.ukovatiy I.   
10:08onomarenko D.bidnyi O.   
10:18ievshin A.okar V.   
10:23onzalez H.imonta E.   
10:23edkov A.aksymchuk I.   
10:28iidas M.aaber S.   
10:33lekseenko D.emchenko D.   
10:33ulveit J.aplatilek C.   
10:38ondarenko N.aslov A.   
10:48harskiy V.aksimov S.   
10:53odriguez J.onzalez H.   
10:58iidas M.agi H.   
10:58aderei P.aksymchuk I.   
11:03vanov R.alynka R.   
11:03ulveit J.endrych J.   
11:08hepel V.uriak B.   
11:18enyuk A.harskiy V.   
11:23vasiv V.kachuk O.   
11:28iu L.aaber S.   
11:33iklik O.aplatilek C.   
11:33edkov A.etukhov V.   
11:33kachenko S.vanov R.   
11:38uriak B.bidnyi O.   
11:48aevy N.aksimov S.   
11:53aptanovskyi A.sykhotskiy A.   
11:58iidas M.iu L.   
12:03ulveit J.iklik O.   
12:03ukovatiy I.emchenko D.   
12:08hepel V.ondarenko N.   
12:13otik A.ritsienko N.   
12:18aevy N.harskiy V.   
12:23aflei Y.kachuk O.   
12:33lekseenko D.alynka R.   
12:38onomarenko D.aslov A.   
12:43echyporuk V.ahta D.   
12:48enyuk A.aksimov S.   
12:53vasiv V.aptanovskyi A.   
13:13unchyk V.ritsienko N.   
13:18aevy N.enyuk A.   
13:23aflei Y.sykhotskiy A.   
13:23allego J.oreno J.   
13:23ocamora P.alvez J.   
13:38arsa T.ocabek P.   
13:43otik A.echyporuk V.   
13:48aksimov S.aevy N.   
13:53ampoy P.oreno J.   
13:53aptanovskyi A.kachuk O.   
13:53ocamora P.allego J.   
14:03ahradka Z.arsa T.   
14:13unchyk V.ahta D.   
14:18harskiy V.aksimov S.   
14:23aflei Y.aptanovskyi A.   
14:23izo R.alvez J.   
14:28ant J.psolon M.   
14:33ojtech D.ocabek P.   
14:43echyporuk V.ritsienko N.   
14:48enyuk A.aevy N.   
14:53vasiv V.sykhotskiy A.   
14:53izo R.allego J.   
14:53ocamora P.ampoy P.   
14:58ussarov O.ant J.   
15:03ojtech D.arsa T.   
15:13unchyk V.echyporuk V.   
15:18enyuk A.aksimov S.   
15:23aflei Y.vasiv V.   
15:23izo R.oreno J.   
15:28inne E.psolon M.   
15:33ahradka Z.ocabek P.   
15:43otik A.ahta D.   
15:48harskiy V.aevy N.   
15:53ampoy P.alvez J.   
15:53sykhotskiy A.kachuk O.   
15:58inne E.ant J.   
16:03ojtech D.ahradka Z.   
16:13unchyk V.otik A.   
16:18enyuk A.harskiy V.   
16:23allego J.oreno J.   
16:23izo R.ampoy P.   
16:28ussarov O.psolon M.   
16:43ahta D.ritsienko N.   
16:53ocamora P.oreno J.   
16:53ocamora P.allego J.   
16:58inne E.ussarov O.   
17:23izo R.ocamora P.   
17:33ares J.alesky J.   
17:53oreno J.alvez J.   
17:53izo R.allego J.   
18:03ibovicky R.ares J.   
18:23ocamora P.oreno J.   
18:33our L.alesky J.   
19:03our L.ares J.   
19:08ugovskyi S.emeniuk I.   
19:33ibovicky R.alesky J.   
19:38ybachuk R.ugovskyi S.   
20:03our L.ibovicky R.   
20:08erezynskyi S.emeniuk I.   
20:38erezynskyi S.ugovskyi S.   
21:08ybachuk R.emeniuk I.   
21:13otyka M.alin L.   
21:18hawn C.otlyarevskiy S.   
21:38erezynskyi S.ybachuk R.   
21:43otlyarevskiy S.alin L.   
21:48hawn C.otyka M.   
22:08emeniuk I.ugovskyi S.   
05:13olovonov S.rablik J.   
05:48i I.onecny T.   
06:18los P.bbasi A.   
06:58osiba D.ako R.   
07:28olovonov S.i I.   
07:58los P.onecny T.   
08:28ako R.rablik J.   
08:58osiba D.bbasi A.   
09:18i I.rablik J.   
09:28olovonov S.los P.   
10:38osiba D.onecny T.   
10:43i I.los P.   
10:48ako R.bbasi A.   
11:03olovonov S.osiba D.   
12:28bbasi A.rablik J.   
12:58ako R.onecny T.   
20:13oychuk V.omaniuk Y.   
20:13ashchevskyi I.horoshko A.   
20:13ovalenko S.torozhenko O.   
20:28isklov S.utnychenko O.   
20:43horoshko A.olovey V.   
20:43ovalenko Vl.akovenko A.   
20:43helest O.atkovskyi A.   
20:58kachenko A.huravlev A.   
21:13ashchevskyi I.kimov Y.   
21:13helest O.torozhenko O.   
21:13akovenko A.oychuk V.   
21:28kachenko A.utnychenko O.   
21:43ovalenko S.atkovskyi A.   
21:43ovalenko Vl.omaniuk Y.   
21:43harpay V.ireev S.   
21:58isklov S.huravlev A.   
22:13ndreev O.ohonov O.   
22:13ovalenko Vl.oychuk V.   
22:13atkovskyi A.torozhenko O.   
22:28huravlev A.utnychenko O.   
22:43harpay V.ohonov O.   
22:43akovenko A.omaniuk Y.   
22:58isklov S.kachenko A.   
23:03ovalenko S.helest O.   
23:13ndreev O.ireev S.   
23:13omaniuk Y.oychuk V.   
23:43akovenko A.ovalenko Vl.   
23:48harpay V.ndreev O.   
00:23ohonov O.ireev S.   
00:43ireev S.harpay V.   
01:13ohonov O.ndreev O.   
01:43ohonov O.harpay V.   
02:13ireev S.ndreev O.   
02:43ndreev O.harpay V.   
03:13ireev S.ohonov O.   
03:43azebny R.oroshenko A.   
03:43tyranets M.uchmei A.   
04:13uchmei A.ymchenko V.   
04:13lyushch P.hamurda V.   
04:13amoilov V.rabskiy A.   
04:28isevra V.yzohub S.   
04:43oroshenko B.horolskyi V.   
04:43azebny R.hamurda V.   
04:43tyranets M.ymchenko V.   
04:58acak V.utsyshyn O.   
05:13uchmei A.arhomenko V.   
05:13lyushch P.oroshenko A.   
05:13amoilov V.horolskyi V.   
05:28isevra V.utsyshyn O.   
05:43oroshenko B.rabskiy A.   
05:43azebny R.lyushch P.   
05:43tyranets M.arhomenko V.   
05:58acak V.yzohub S.   
06:13hamurda V.oroshenko A.   
06:13amoilov V.oroshenko B.   
06:13ymchenko V.uchmei A.   
06:28isevra V.acak V.   
06:43oroshenko A.azebny R.   
06:43horolskyi V.rabskiy A.   
06:43arhomenko V.tyranets M.   
06:58utsyshyn O.yzohub S.   
07:13rabskiy A.amoilov V.   
07:13hamurda V.lyushch P.   
07:13ymchenko V.arhomenko V.   
07:28yzohub S.isevra V.   
07:43hamurda V.azebny R.   
07:43horolskyi V.oroshenko B.   
07:43ymchenko V.tyranets M.   
07:58utsyshyn O.acak V.   
08:13oroshenko A.lyushch P.   
08:13horolskyi V.amoilov V.   
08:13arhomenko V.uchmei A.   
08:28utsyshyn O.isevra V.   
08:43rabskiy A.oroshenko B.   
08:43uchmei A.tyranets M.   
08:43lyushch P.azebny R.   
08:58yzohub S.acak V.   
09:13oroshenko A.hamurda V.   
09:13oroshenko B.amoilov V.   
09:13arhomenko V.ymchenko V.   
09:28acak V.isevra V.   
09:43rabskiy A.horolskyi V.   
09:43odin A.balmaz S.   
09:43ubtsov E.olkin A.   
09:58yzohub S.utsyshyn O.   
10:13aksimenko A.irsanov K.   
10:13akharov Y.nischenko R.   
10:43eineha M.etla O.   
10:43odin A.nischenko R.   
10:43ubtsov E.irsanov K.   
10:58alynevych O.rivenko V.   
11:13aksimenko A.olkin A.   
11:13rydukh I.inchuk V.   
11:13akharov Y.balmaz S.   
11:28dovichenko S.idorenko Y.   
11:43eineha M.inchuk V.   
11:43odin A.akharov Y.   
11:43ubtsov E.aksimenko A.   
12:08alynevych O.idorenko Y.   
12:13irsanov K.olkin A.   
12:13nischenko R.balmaz S.   
12:13rydukh I.etla O.   
12:28dovichenko S.rivenko V.   
12:43balmaz S.odin A.   
12:43eineha M.rydukh I.   
12:43olkin A.ubtsov E.   
13:03alynevych O.dovichenko S.   
13:13irsanov K.aksimenko A.   
13:13nischenko R.akharov Y.   
13:13inchuk V.etla O.   
13:28idorenko Y.rivenko V.   
13:43irsanov K.ubtsov E.   
13:43etla O.eineha M.   
13:43nischenko R.odin A.   
13:58rivenko V.alynevych O.   
14:13balmaz S.akharov Y.   
14:13inchuk V.rydukh I.   
14:13olkin A.aksimenko A.   
14:28idorenko Y.dovichenko S.   
14:43aksimenko A.ubtsov E.   
14:43inchuk V.eineha M.   
14:43akharov Y.odin A.   
14:58idorenko Y.alynevych O.   
15:13balmaz S.nischenko R.   
15:13etla O.rydukh I.   
15:13olkin A.irsanov K.   
15:28rivenko V.dovichenko S.   
15:43oychuk V.ovalenko Vl.   
15:43rydukh I.eineha M.   
15:58dovichenko S.alynevych O.   
16:13etla O.inchuk V.   
16:13omaniuk Y.archenko S.   
16:28rivenko V.idorenko Y.   
16:43oychuk V.archenko S.   
17:13alynskyi M.urchenko H.   
17:13omaniuk Y.ovalenko Vl.   
17:28aporozhets D.isklov S.   
17:43oychuk V.omaniuk Y.   
17:43atarinov V.vashkin O.   
17:58utnychenko O.idalov V.   
18:13alynskyi M.vashkin O.   
18:13archenko S.ovalenko Vl.   
18:13olovey V.uluy S.   
18:28aporozhets D.idalov V.   
18:43erevynskyi D.ndreev O.   
18:43ovalenko Vl.oychuk V.   
18:43atarinov V.urchenko H.   
18:58utnychenko O.isklov S.   
19:13alynskyi M.atarinov V.   
19:13archenko S.omaniuk Y.   
19:13olovey V.ndreev O.   
19:28aporozhets D.utnychenko O.   
19:43erevynskyi D.uluy S.   
19:43vashkin O.urchenko H.   
19:43archenko S.oychuk V.   
19:58idalov V.isklov S.   
20:13ovalenko Vl.omaniuk Y.   
20:13olovey V.erevynskyi D.   
20:13urchenko H.alynskyi M.   
20:28isklov S.aporozhets D.   
20:43ndreev O.uluy S.   
20:43vashkin O.atarinov V.   
20:43omaniuk Y.oychuk V.   
20:58idalov V.utnychenko O.   
21:13uluy S.olovey V.   
21:13vashkin O.alynskyi M.   
21:13ovalenko Vl.archenko S.   
21:28idalov V.aporozhets D.   
21:43ndreev O.erevynskyi D.   
21:43urchenko H.atarinov V.   
21:58isklov S.utnychenko O.   
03:43udrey L.ravchuk T.   
04:13regul O.egteva A.   
04:43uliarchuk A.ryshko L.   
05:13udrey L.egteva A.   
05:43ryshko L.ravchuk T.   
06:13regul O.uliarchuk A.   
06:48udrey L.ryshko L.   
07:13uliarchuk A.egteva A.   
07:43regul O.ravchuk T.   
08:13udrey L.uliarchuk A.   
08:43regul O.ryshko L.   
09:13egteva A.ravchuk T.   
09:43udrey L.regul O.   
10:13uliarchuk A.ravchuk T.   
10:43ryshko L.egteva A.   
11:03vydnytska N.ryhoruk M.   
11:33onkulovska I.aflei R.   
12:03oreva N.ryhoruk M.   
12:33vydnytska N.onkulovska I.   
13:03oreva N.aflei R.   
13:33onkulovska I.ryhoruk M.   
14:03vydnytska N.aflei R.   
14:33oreva N.onkulovska I.   
15:03aflei R.ryhoruk M.   
15:33oreva N.vydnytska N.   
thers - Doppio Donne
07:43arey Ch./Hursey A.ong X. R./Zhou J.   
08:33eng T./Zeng J.ee M./Lay J. F.